آشنایی با پرتال کارا، قسمت چهارم ماژول تولید

  • توسط مدیر
  • 1401/03/08

آشنایی با ماژول تولید پرتال کارا

در ماژول تولید پرتال کارا می توان درخواست های تولید را مدیریت نمود و همچنین مدیران تولید می توانند فرایند های تولید را کنترل نمایند. شاید بتوان گفت که مهمترین قسمت ماژول تولید، ارائه اطلاعات کامل یک محصول، پس از تولید توسط سریال کالا باشد.

در پرتال کارا با سریال هر محصول می توان به اطلاعاتی نظیر: تاریخ تولید، مدیر تولید، فرایندهای انجام شده برای تولید، مواد اولیه محصول، تاریخ دریافت مواد اولیه از انبار و انباردار آن، تاریخ تحویل محصول به انبار و انباردار آن، اطلاعات کنترل کیفی، گارانتی ها و خدمات پس از فروش و ... دست یافت.