آشنایی با پرتال کارا

ماژول تولید پرتال کارا

آشنایی با پرتال کارا، قسمت چهارم ماژول تولید

در ماژول تولید پرتال کارا می توان درخواست های تولید را مدیریت نمود و همچنین مدیران تولید می توانند فرایند های تولید را کنترل نمایند. شاید بتوان گفت که مهمترین قسمت ماژول تولید، ارائه اطلاعات کامل یک محصول، پس از تولید توسط سریال کالا باشد.

  • توسط مدیر
  • 8 خرداد 1401
داشبورد پرتال کارا

آشنایی با پرتال کارا، قسمت اول پیشخوان

معمولا یکی از مهمترین قسمتهای هر نرم افزاری پیشخوان (داشبورد) آن است. پرتال کارا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این ویدئو می توانید اطلاعات کاملی را در مورد پیشخون پرتال کارا کسب نمایید.

  • توسط مدیر
  • 15 اردیبهشت 1401
بخش کاربران پرتال کارا

آشنایی با پرتال کارا، قسمت دوم کاربران

بخش کاربران پرتال کارا شامل افزدون و ویرایش، تعیین سطح دسترسی و تغییر وضعیت کاربران می باشد. در این ویدئو می توانید اطلاعات کاملی را در مورد بخش کاربران پرتال کارا کسب نمایید.

  • توسط مدیر
  • 14 اردیبهشت 1401
ماژول حسابداری پرتال کارا

آشنایی با پرتال کارا، قسمت سوم بخش حسابداری

در پرتال کارا ماژول حسابداری هم گنجانده شده است تا شما از یک سیستم یکپارچه مدیریتی کامل برخوردار باشید. در این ویدئو می توانید اطلاعات کاملی را در مورد ماژول حسابداری پرتال کارا کسب نمایید.

  • توسط مدیر
  • 14 اردیبهشت 1401