نتایج جستجو برای آشنایی با ERP هوشمند

آشنایی با ERP هوشمند قسمت سوم بخش حسابداری

آشنایی با ERP هوشمند قسمت سوم بخش حسابداری

در ERP هوشمند ماژول حسابداری هم گنجانده شده است تا شما از یک سیستم یکپارچه مدیریتی کامل برخوردار باشید. در این ویدئو می توانید اطلاعات کاملی را در مورد ماژول حسابداری ERP هوشمند کسب نمایید.

  • توسط مدیر
  • 1401/02/14
آشنایی با پرتال کارا، قسمت دوم کاربران

آشنایی با پرتال کارا، قسمت دوم کاربران

بخش کاربران پرتال کارا شامل افزدون و ویرایش، تعیین سطح دسترسی و تغییر وضعیت کاربران می باشد. در این ویدئو می توانید اطلاعات کاملی را در مورد بخش کاربران پرتال کارا کسب نمایید.

  • توسط مدیر
  • 1401/02/14
آشنایی با پرتال کارا، قسمت اول پیشخوان

آشنایی با پرتال کارا، قسمت اول پیشخوان

معمولا یکی از مهمترین قسمتهای هر نرم افزاری پیشخوان (داشبورد) آن است. پرتال کارا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این ویدئو می توانید اطلاعات کاملی را در مورد پیشخون پرتال کارا کسب نمایید.

  • توسط مدیر
  • 1401/02/15
آشنایی با پرتال کارا، قسمت چهارم ماژول تولید

آشنایی با پرتال کارا، قسمت چهارم ماژول تولید

در ماژول تولید پرتال کارا می توان درخواست های تولید را مدیریت نمود و همچنین مدیران تولید می توانند فرایند های تولید را کنترل نمایند. شاید بتوان گفت که مهمترین قسمت ماژول تولید، ارائه اطلاعات کامل یک محصول، پس از تولید توسط سریال کالا باشد.

  • توسط مدیر
  • 1401/03/08
;